วิธีใช้ Google Meet นัดหมายและทำ Video conference

ในบทความนี้จะมาสอนวิธีใช้งาน Google Meet สำหรับทำการนัดหมายเพื่อประชุมงาน หรือ นัดหมายเพื่อจะทำการ Tele conference หรือ Video conference

ก่อนอื่นให้เราไปที่เว็บ Google แล้ว Login เข้าระบบไปตามปกติ แล้วสังเกตจะมีสัญลักษณ์จุดๆ ให้เรากดแล้วเลือกไปที่ calendar

แล้วทำการเลือก Create ปุ่มด้านซ้ายมือบน

ก็จะมี pop up ขึ้นมาให้เรากรอกข้อมูลเกี่ยวกับการนัดประชุม ให้เราทำการกด หากเรากดที่ More option

ให้เรากรอกข้อมูลเกี่ยวกับการ Meeting ลงไป เช่น เวลาการนัดหมาย สถานที่ หากใครต้องการทำ Video conference ก็ให้เรากดเลือกที่ Hangouts Meet ด้วย Google ก็จะทำการ Generate URL มาให้เรา

ทางด้านซ้ายมือ เราสามารถนัดคนที่จะมาเข้าร่วมประชุมได้ โดยเราสามารถพิมพ์ชื่อ Email ลงไป โดยไม่จำกัดว่าจะต้องเป็น Gmail สามารถใช้ Email ที่อื่นก็ได้ นอกจากนี้เรายังสามารถให้สิทธิกับคนที่เราเชิญเข้าประชุมสามารถเชิญคนอื่นเข้าร่วมประชุมได้ สามารถเลือกได้ที่ Invite others

หลังจากนั้นให้เรากด Save ก็จะมีหน้าต่าง Pop up ถามให้เราส่งข้อมูลให้กับคนที่เราเชิญ ให้เรากด Send และ Invite external guests ได้เลย

คนที่ได้รับเชิญก็จะได้ Email หากใครใช้ Outlook ก็จะได้ Email ดังรูป

รายชื่อมหาลัยในไทยพร้อมตัวย่อภาษาอังกฤษและไทย

รายชื่อมหาลัยในไทยพร้อมตัวย่อภาษาอังกฤษและไทยตามตารางด้านล่าง

ชื่อชื่อย่อภาษาไทยชื่อย่อภาษาอังกฤษ
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์มกสKSU
มหาวิทยาลัยนครพนมมนพNPU
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์มนรPNU
มหาวิทยาลัยนเรศวรมนNU
มหาวิทยาลัยมหาสารคามมมสMSU
มหาวิทยาลัยรามคำแหงมรRU
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมสธSTOU
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีม.อบUBU
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์สพบNIDA
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวันสทปPIT
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีมรกจKRU
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรมรภ.กพKPRU
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมมจษCRU
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิมชยCPRU
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายมร.ชCRRU
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่มร.ชมCMRU
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีมรทTRU
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีมรธDRU
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมมรนNPRU
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมามร.นมNRRU
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชมรนศNSTRU
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์มรนวNSRU
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยามบสBSRU
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์มรภ.บรBRU
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครมรภ.พนPNRU
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามรอยARU
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามมรพสPSRU
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมรภ.พบPBRU
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์มรพชPCRU
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตมรภPKRU
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามมรมRMU
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลามรยYRU
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดม.รอRERU
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์มรรRRU
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีมรรพRBRU
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมร.ลปLPRU
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยมรลLRU
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์มรวVRU
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษมรภ.ศกSSKRU
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครมรสนSNRU
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลามรภ.สขSKRU
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทามรภ.สสSSRU
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีมรสSRU
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ม.รภ.สรSRRU
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงมรมจMCRU
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีมร.อดUDRU
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์มรอURU
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีมรภ.อบUBRU
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพมทร.กรุงเทพRMUTK
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกมทร.ตะวันออกRMUTTO
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีมทร.ธัญบุรีRMUTT
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมทร.พระนครRMUTP
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มทร.รัตนโกสินทร์RMUTR
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนามทร.ล้านนาRMUTL
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยมทร.ศรีวิชัยRMUTSV
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิมทร.สุวรรณภูมิRUS
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานมทร.อีสานRMUTI
สถาบันการศึกษาของทหารและตำรวจ
โรงเรียนนายร้อยตำรวจรร.นรตRPCA
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ารร.จปรCRMA
โรงเรียนนายเรือรร.นรRTNA
โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราชรร.นนกNKRAFA
วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกวพบRTANC
วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือวพรRTNCN
วิทยาลัยพยาบาลตำรวจวพ.รพ.ตรNPC
วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศวพอRTAFNC
วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้าวพมPCM
สถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจฬCU
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มกKU
มหาวิทยาลัยขอนแก่นมขKKU
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มชCMU
มหาวิทยาลัยทักษิณมทษTSU
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีมจธKMUTT
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือมจพKMUTNB
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีมทสSUT
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มธTU
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชนมรNMU
มหาวิทยาลัยบูรพามบBUU
มหาวิทยาลัยพะเยามพUP
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมจรMCU
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยมมรMBU
มหาวิทยาลัยมหิดลMU
มหาวิทยาลัยแม่โจ้มจMJU
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงมฟลMFU
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มวลWU
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมศวSWU
มหาวิทยาลัยศิลปากรมศกSU
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ม.อPSU
มหาวิทยาลัยสวนดุสิตมสดSDU
สถาบัน
สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทยSTIN
สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาสกวPGVIM
สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาสจดCDTI
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังสจลKMITL
สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ (สังกัดราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์)สบจCGI
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์สพบNIDA
วิทยาลัย
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ (สังกัดราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์)PCCMS
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน
มหาวิทยาลัยกรุงเทพมกทBU
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีมกธBTU
มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิมกสBSU
มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์นมจทอUMT
มหาวิทยาลัยเกริกม.กรKRU
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตมกบKBU
มหาวิทยาลัยคริสเตียนม.ค.ตC.U.T.
มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนามฉนCNU
มหาวิทยาลัยตาปีมตปTPU
มหาวิทยาลัยเจ้าพระยามจพCPU
มหาวิทยาลัยชินวัตรมชวSIU
มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์นมซจSJU
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครมทมMUT
มหาวิทยาลัยธนบุรีมธรTRU
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์มธบDPU
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพมนกNBU
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่มนชNCU
มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ดมนชสSTIU
มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิกม.น.อAIU
มหาวิทยาลัยเนชั่นมนชNTU
มหาวิทยาลัยปทุมธานีม.ป.ทPTU
มหาวิทยาลัยพายัพมพยPYU
มหาวิทยาลัยพิษณุโลกมพลPLU
มหาวิทยาลัยฟาฏอนีมฟนFTU
มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นม.ฟ.อFEU
มหาวิทยาลัยภาคกลางม.ภกUCT
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือม.ภ.นNEU
มหาวิทยาลัยรังสิตมรสRSU
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตมรบRBAC
มหาวิทยาลัยราชธานีมรธRTU
มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์มรพRPU
มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุลมวVU
มหาวิทยาลัยเว็บสเตอร์ (ประเทศไทย)ม.ว.ทWTUT
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นมทWTU
มหาวิทยาลัยศรีปทุมมศปSPU
มหาวิทยาลัยสยามมสSU
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยมกคUTCC
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติม.ฉ.กHCU
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ม.ญHU
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญมอชAU
มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชียมวอEAU
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ม.อ.อSAU
สถาบัน
สถาบันกันตนาสกนKI
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์สจปPIM
สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิคส.ว.ปPIMS
สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชนสรพLIFE
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่นสทญTNI
สถาบันเทคโนโลยียานยนต์มหาชัยสทมMIAT
สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิสทสSVIT
สถาบันรัชต์ภาคย์ส.รภRPI
สถาบันวิทยาการประกอบการแห่งอโยธยาสวอIESA
สถาบันวิทยสิริเมธีสวสธVISTEC
สถาบันอาศรมศิลป์อ.ศAS
วิทยาลัย
วิทยาลัยเฉลิมกาญจนาระยองวฉกCKC
วิทยาลัยเชียงรายวชรCRC
วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ว.ซลSLC
วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอกซ.อ.บSBC
วิทยาลัยดุสิตธานีวดธDTC
วิทยาลัยทองสุขว.ทTSC
วิทยาลัยเทคโนโลยีพนมวันท์วทพPCT
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้วทตSCT
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามวทสSTC
วิทยาลัยนครราชสีมาวนมNMC
วิทยาลัยนอร์ทเทิร์นวนทNTC
วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซาวนทSTIC
วิทยาลัยนานาชาติราฟเฟิลส์วนรRIC
วิทยาลัยบัณฑิตเอเซียว.บ.อCAS
วิทยาลัยพิชญบัณฑิตพญบPCBC
วิทยาลัยพุทธศาสนานานาชาติว.พ.นIBC
วิทยาลัยสันตพลวสพSTC
วิทยาลัยแสงธรรมวสSTC
วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปางว.อ.ทLIT
สถาบันอุดมศึกษาอิสระนานาชาติ
สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซียAIT
สถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพสูงจากต่างประเทศ
มหาวิทยาลัยซีเอ็มเคแอลมซคCMKL U
มหาวิทยาลัยอมตะมอมATU

วิธีแก้ปัญหา Ruby Error เกี่ยวกับ SSL certificate

สำหรับใครที่ใช้คำสั่ง bundle install ใน Ruby แล้วเจอ Error เกี่ยวกับ SSL certificate แบบนี้ จะแก้ยังไงดี มาอ่านบทความนี้แล้วทำตามได้เลยจ้า

ตัวอย่าง error ที่หลายๆคนจะเจอก็เป็นแบบนี้

C:\Bitnami\redmine\apps\redmine\htdocs\plugins>bundle install
Warning: this Gemfile contains multiple primary sources. Using `source` more than once without a block is a security risk, and may result in installing unexpected gems. To resolve this warning, use a block to indicate which gems should come from the secondary source. To upgrade this warning to an error, run `bundle config disable_multisource true`.
Fetching source index from https://rubygems.org/
Retrying source fetch due to error (2/3): Bundler::Fetcher::CertificateFailureError Could not verify the SSL certificate for https://rubygems.org/.
There is a chance you are experiencing a man-in-the-middle attack, but most likely your system doesn't have the CA certificates needed for verification. For information about OpenSSL certificates, see bit.ly/ruby-ssl. To connect without using SSL, edit your Gemfile sources and change 'https' to 'http'.
Retrying source fetch due to error (3/3): Bundler::Fetcher::CertificateFailureError Could not verify the SSL certificate for https://rubygems.org/.
There is a chance you are experiencing a man-in-the-middle attack, but most likely your system doesn't have the CA certificates needed for verification. For information about OpenSSL certificates, see bit.ly/ruby-ssl. To connect without using SSL, edit your Gemfile sources and change 'https' to 'http'.
Could not verify the SSL certificate for https://rubygems.org/.
There is a chance you are experiencing a man-in-the-middle attack, but most
likely your system doesn't have the CA certificates needed for verification. For
information about OpenSSL certificates, see bit.ly/ruby-ssl. To connect without
using SSL, edit your Gemfile sources and change 'https' to 'http'.

ทำไม เนื่องจากเจ้า Ruby ในส่วนของ net/http library นั้นไม่ได้ทำการตรวจสอบ SSL certificate ในระหว่าง TLS handshake

วิธีแก้ไข ก็คือเราจะทำการเอา certificate ที่ตรวจสอบแล้วจากเว็บของ curl มาใช้แทน

โดยก่อนอื่นให้ทำการติดตั้ง RailsInstaller สำหรับใครที่ติดตั้งแล้วก็ข้ามขั้นตอนนี้ไปได้เลย
http://railsinstaller.org/en

หลังจากติดตั้งเสร็จแล้ว เราก็มา Download เจ้า cacert.pem จาก curl website http://curl.haxx.se/ca/ แล้วเราก็เอาไฟล์ cacert.pem ไปวางไว้ที่ C:\RailsInstaller\cacert.pem

เสร็จแล้วก็เรียกคำสั่ง
set SSL_CERT_FILE=C:\RailsInstaller\cacert.pem

C:\Bitnami\redmine\apps\redmine\htdocs\plugins>set SSL_CERT_FILE=C:\RailsInstaller\cacert.pem

หลังจากนั้นลองใช้คำสั่ง bundle install ดู ก็จะไม่พบปัญหา Error อีกแล้วดังตัวอย่าง ด้านล่าง ก็เป็นอันจบพิธีสำหรับการแก้ไขปัญหา SSL certificate ของ ruby

ตัวอย่าง bundle install หลังจากลง certificate แล้ว ก็จะลงได้ปกติ

C:\Bitnami\redmine\apps\redmine\htdocs\plugins>bundle install
Warning: this Gemfile contains multiple primary sources. Using `source` more than once without a block is a security risk, and may result in installing unexpected gems. To resolve this warning, use a block to indicate which gems should come from the secondary source. To upgrade this warning to an error, run `bundle config disable_multisource true`.
Fetching gem metadata from https://rubygems.org/..............
Fetching version metadata from https://rubygems.org/...
Fetching dependency metadata from https://rubygems.org/..
Resolving dependencies.....
Using rake 10.4.2
...
Using thin 1.6.1
Using tzinfo-data 1.2015.1
Updating files in vendor/cache
  * liquid-2.6.3.gem
  * rubyzip-1.1.7.gem
  * redmine_crm-0.0.53.gem
Bundle complete! 32 Gemfile dependencies, 56 gems now installed.
Gems in the groups development, test and RAILS_ENV=production were not installed.
Use `bundle show [gemname]` to see where a bundled gem is installed.

ข้อมูลอ้างอิงจาก
https://gist.github.com/fnichol/867550

ค่าแรงขั้นต่ำแต่ละจังหวัดของประเทศไทยประจำปี 2563 (ปี2020)

เรียงลำดับจากค่าแรงมากไปน้อยตามแต่ละจังหวัด

NoจังหวัดPROVINCEBaht/DayUSD/Day
1ชลบุรีChonburi33610.28
2ภูเก็ตPhuket33610.28
3ระยองRayong33510.25
4กรุงเทพมหานครBangkok33110.13
5นครปฐมNakhon Pathom33110.13
6นนทบุรีNonthaburi33110.13
7ปทุมธานีPathum Thani33110.13
8สมุทรปราการSamut Prakan33110.13
9สมุทรสาครSamut Sakhon33110.13
10ฉะเชิงเทราChachoengsao33010.09
11กระบี่Krabi3259.94
12ขอนแก่นKhon Kaen3259.94
13เชียงใหม่Chiang Mai3259.94
14ตราดTrat3259.94
15นครราชสีมาNakhon Ratchasima3259.94
16พระนครศรีอยุธยาPhra Nakhon Si Ayutthaya3259.94
17พังงาPhang Nga3259.94
18ลพบุรีLopburi3259.94
19สงขลาSongkhla3259.94
20สระบุรีSaraburi3259.94
21สุพรรณบุรีSuphan Buri3259.94
22สุราษฎร์ธานีSurat Thani3259.94
23หนองคายNong Khai3259.94
24อุบลราชธานีUbon Ratchathani3259.94
25ปราจีนบุรีPrachinburi3249.91
26กาฬสินธุ์Kalasin3239.88
27จันทบุรีChanthaburi3239.88
28นครนายกNakhon Nayok3239.88
29มุกดาหารMukdahan3239.88
30สกลนครSakon Nakhon3239.88
31สมุทรสงครามSamut Songkhram3239.88
32กาญจนบุรีKanchanaburi3209.79
33ชัยนาทChai Nat3209.79
34นครพนมNakhon Phanom3209.79
35นครสวรรค์Nakhon Sawan3209.79
36น่านNan3209.79
37บุรีรัมย์Buriram3209.79
38ประจวบคีรีขันธ์Prachuap Khiri Khan3209.79
39พะเยาPhayao3209.79
40พัทลุงPhatthalung3209.79
41พิษณุโลกPhitsanulok3209.79
42เพชรบุรีPhetchaburi3209.79
43เพชรบูรณ์Phetchabun3209.79
44ยโสธรYasothon3209.79
45ร้อยเอ็ดRoi Et3209.79
46เลยLoei3209.79
47สระแก้วSa Kaeo3209.79
48สุรินทร์Surin3209.79
49อ่างทองAng Thong3209.79
50อุดรธานีUdon Thani3209.79
51อุตรดิตถ์Uttaradit3209.79
52บึงกาฬBueng Kan3209.79
53กำแพงเพชรKamphaeng Phet3159.64
54ชัยภูมิChaiyaphum3159.64
55ชุมพรChumphon3159.64
56เชียงรายChiang Rai3159.64
57ตรังTrang3159.64
58ตากTak3159.64
59นครศรีธรรมราชNakhon Si Thammarat3159.64
60พิจิตรPhichit3159.64
61แพร่Phrae3159.64
62มหาสารคามMaha Sarakham3159.64
63แม่ฮ่องสอนMae Hong Son3159.64
64ระนองRanong3159.64
65ราชบุรีRatchaburi3159.64
66ลำปางLampang3159.64
67ลำพูนLamphun3159.64
68ศรีสะเกษSisaket3159.64
69สตูลSatun3159.64
70สิงห์บุรีSing Buri3159.64
71สุโขทัยSukhothai3159.64
72หนองบัวลำภูNong Bua Lamphu3159.64
73อำนาจเจริญAmnat Charoen3159.64
74อุทัยธานีUthai Thani3159.64
75นราธิวาสNarathiwat3139.57
76ปัตตานีPattani3139.57
77ยะลาYala3139.57

หมายเหตุอัตราแลกเปลี่ยน 32.69 Baht/USD

วิธีย้ายหน้าต่าง Folder เมื่อติดขอบหน้าจอ

สำหรับใครที่เจอปัญหาไม่สามารถย้ายหน้าต่างของ Folder หรือ File Explorer ใน Windows ได้เพราะมันติดขอบของหน้าจอ ในบทความนี้มีขั้นตอนการแก้ปัญหามาบอก
สำหรับปัญหาที่ว่า ที่หลายๆคนเจอกันก็จะเป็นดังภาพ ก็คือไม่สามารคลกเพื่อย้ายหน้าต่างได้ เพราะมันไม่มีที่จะให้คลิกเลยจริงไหม

ซึ่งวิธีแก้ไขนั้นก็ไม่ยากเลยทำง่ายๆ โดยกันกดไปที่ Keyboard กดปุ่ม Alt + Spacebar พร้อมกัน ก็จะมีเมนูขึ้นมาให้เรากดไปที่ Move แล้วใช้ปุ่มลูกศรใน Keyboard เราเลื่อนหน้างต่างได้เลย

เพียงแค่นี้เราก็สามารถย้ายหน้าของ Folder ได้แล้ว วิธีนี้นอกจจากจะใช้กับหน้าต่าง Folder ยังสามารถเอาไปใช้กับเวลาเราเปิดหน้าต่างโปรแกรมต่างๆด้วย สามารถแก้ปัญหาด้วยวิธีเดียวกันได้เลย

ลักษณะของการเขียน Mind Mapping ที่ดี

ลักษณะสำคัญของการเขียน Mind Mapping หรือ แผนภาพทางความคิด ที่ดีนั้น ควรจะต้องมีลักษณะแผ่รัศมีออกจากศูนย์กลางขยายออกไปเรื่อยๆเชื่อมโยงกัน เปรียบได้กับเหมือนต้นไม้ ที่มีการแตกกิ่ง ก้าน ใบ หรือ เหมือนการแตกแขนงของเส้นต่างๆของเซลสมอง โดยมีตรงกลางคือนิวเคลียส ซึ่งเปรียบเหมือนข้อมูลสำคัญ
โดยข้อมูลใน Mind Mapping ควรประกอบไปด้วยคำสำคัญและรูปภาพ โดยองค์ประกอบเหล่านี้มีการเชื่อมโยงถึงกันด้วยเส้นและมีการกระตุ้นการจำด้วยการใช้สีที่หลากหลายมีการเน้นถึงข้อมูลสำคัญ ซึ่ง Mind Mapping นั้นจะประกอบไปด้วย แก่นแกน(หัวข้อเรื่อง) กิ่งแก้ว(หัวข้อหลัก) กิ่งก้อย(หัวข้อรองหรือหัวข้อย่อย)

สำหรับหลักการเทคนิคในการการเขียน Mind Mapping นั้นควรจะ
1.เริ่มจากการเขียนตามแนวนอนของกระดาษเสมอ เพื่อให้มีพื้นที่ในการแตกแขนงของเส้นต่างๆของ Mind Mapping
2. มีการใช้สีที่หลากหลาย อย่างน้อย 3 สี หรือยิ่งมีจำนวนสีเยอะยิ่งดี
3. การใช้คำที่ใช้จะต้องไม่ยาวไป จนจำไม่ได้ หรือไม่รู้เรื่อง

และนี้ก็เป็นเคล็ดลับในการเขียน Mind Mapping ที่ดี ที่เพื่อนๆควรจะนำเอาไปใช้งานในการเขียน Mind Mapping ในทุกๆครั้ง ก็จะทำให้การเขียน Mind Mapping ของเรานั้นมีความเข้าใจได้ไง ทำให้เราไม่สับสน และที่สำคัญทำให้เราเราเข้าใจและจดจำได้ดีอีกด้วย

วิธีปิดไม่ให้ Google Chrome แสดงรูปภาพหรือวิดิโอในเว็บไซท์

สำหรับเพื่อนๆที่กำลังหาวิธีปิดไม่ให้ Google Chrome แสดงรูปภาพหรือวิดิโอในเว็บไซท์อยู่ ในบทความนี้มีวิธีการทำมาแนะนำ สามารถทำตามได้เลย

วิธีทำการปิดไม่ให้ Google Chrome แสดงรูปภาพหรือวิดิโอในเว็บไซท์นั้นก็สามารถทำได้ง่ายๆเลย โดยใช้ Extension ที่ชื่อว่า Images ON/OFF ซึ่งสามารถดาวโหลดได้ที่ URL นี้เลย
https://chrome.google.com/webstore/detail/images-onoff/nfmlhilnjccdggifdbhnhkffmjgalbgg

พอเราติดตั้ง Images ON/OFF แล้ว ให้เราดูที่มุมขวามือบนของ Google Chrome หากเราต้องการปิดการแสดงรูปภาพหรือวิดิโอในเว็บไซท์ให้เรากดที่ icon ของ Images ON/OFF ให้เปลี่ยนจากสีเขียวไปเป็นสีแดง

ตัวอย่างก่อนกดและหลังกดของ Images ON/OFF จะเห็นได้ว่ารูปภาพหรือวิดิโอในเว็บไซท์นั้นไม่มีการแสดงขึ้นมา

Images ON/OFF เป็นสีเขียว

หลังจากกด Images ON/OFF, Images ON/OFF เป็นสีแดง

วิธีรวม Merge Cell โดยข้อมูลไม่หายใน Excel

ในบทความนี้จะมาสอนวิธีการรวม Cell หรือ Merge Cell ใน Excel โดยที่ข้อมูลที่อยู่ใน Cell ไม่หาย

โดยปกติแล้วเราจะทำการรวมข้อมูลที่อยู่ใน Cell โดยใช้การกดที่ Icon Merge & Center

ซึ่งพอเรากดแล้วก็จะมี Popup ขึ้นมาว่า Merging cell only keeps the upper-left value and discards other values นั้นหมายความว่าจะทำให้ข้อมูลที่อยู่ใน Cell อื่นๆหายไปด้วยเหลือแค่ข้อมูลที่อยู่ใน Cell แรกทางซ้ายมือเท่านั้น

ซึ่งวิธีการแก้ไขนั้นสามารถทำได้โดยการใช้สูตร CONCATENATE ในการรวมข้อมูลที่อยู่ใน Cell ตามตัวอย่างในรูปด้านล่าง

หากใครต้องการเพิ่มช่องว่างในระหว่าง Cell โดยใช้สูตรว่า =CONCATENATE(A1,” “,B1,” “,C1) จะได้ผลลัพท์ตามตัวอย่างในรูป

วิธี setting Header และ Footer ของ Excel

สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่กำลังหาวิธี Setting Header และ Footer ของ Excel อยู่ บทความนี้มีคำตอบและวิธีทำ สามารถทำตามได้ง่ายๆเลย

โดยก่อนอื่นให้เราไปที่ File ด้านซ้ายมือบน

เสร็จแล้วก็ให้เรากดคำว่า Print แล้วก็เลือก Page Setup

ให้เราเลือกที่ Header/Footer tab เสร็จก็เลือก ข้อมูลที่จะให้แสดงใน Header หรือ Footer ได้เลย ในตัวอย่างนี้เราเลือก Header เป็นชื่อไฟล์ และ Footer เป็นเลขหน้า หรือใครอยากจากปรับอะไรก็สามารถกดได้ที่ Custom Header และ Custom Footer ได้เช่นกัน