เครื่องหมายการค้า คืออะไร

เครื่องหมายการค้า คือ เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์หรือตราที่ใช้กับสินค้าหรือบริการ ซึ่งเครื่องหมายที่ให้ความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าพ.ค. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า ฉบับที่ 2) พ.ศ.2543 และพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า ฉบับที่3) พ.ศ. 2559 มี 4 ประเภท ดังต่อไปนี้

เครื่องหมายการค้า (TRADE MARK) คือ เครื่องหมายที่ใช้เป็นที่หมายหรือเกี่ยวข้องกับสินค้าเพื่อแสดงว่าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายนั้น แตกต่างกับสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นเช่นบรีส มาม่า กระทิงแดง เป็นตัน

เครื่องหมายบริการ (SERVICE MARK) คือ เครื่องหมายที่ใช้เป็นที่หมายหรือเกี่ยวข้องกับบริการ เพื่อแสดงว่าบริการที่ใช้เครื่องหมายนั้นแตกต่างกับบริการที่ใช้เครื่องหมายบริการของบุคคอื่นเช่น เครื่องหมายของสายการบิน ธนาคารโรงแรม เป็นตัน

เครื่องหมายรับรอง (CERTIFICATION MARK) คือ เครื่องหมายที่จ้าของเครื่องหมายรับรองหรือจะใช้เป็นที่หมายหรือเกี่ยวข้องกับสินด้หรือบริการของบุคคลอื่น เพื่อเป็นการรับรองคุณภาพของสินค้าหรือบริการนั้นเช่น เซลล์ชวนซิม แม่ช้อยนางรำ ฮาลาล (HALAL) เป็นตัน

เครื่องหมายร่วม (COLLECTIVE MARK) คือ เครื่องหมายการคหรือเครื่องหมายบริการที่ใช้โดยบริษัทหรือวิสาหกิจในกลุ่ม เตียวกัน หรือโดยสมาชิกของสมาคมกลุ่มบุคคล หรือองค์กรอื่นใดของรัฐหรือเอกชนเช่น ตราช้างของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด เป็นตัน

ที่มาจาก กรมทรัพย์สินทางปัญญา

สิทธิบัตร (Patent) คืออะไร

สิทธิบัตร (Patent) หมายถึง หนังสือสำคัญที่รัฐออกให้เพื่อคุ้มครองการประดิษฐ์ (invention)หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์ (Product Design) ที่มีลักษณะตามที่ภูหมายกำหนด เป็นสิทธิพิศษที่ให้ผู้ประดิษฐ์คิดค้นหรือผู้ออกแบบผลิตภัณฑ์ มีสิทธิที่จะผลิตสินค้า จำหน่ายสินค้าแต่เพียงผู้เดียว ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง การประดิษฐ์ (invention) หมายถึง ความคิดสร้างสรรค์เกี่ยวกับ ลักษณะองค์ประกอบ โครงสร้างหรือกลไกของผลิตภัณฑ์ รวมทั้งกรรมวิธีในการผลิตการรักษา หรือปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้ดีขึ้น หรือทำให้เกิดผลิตภัณฑ์ขึ้นใหม่ ที่แตกต่างไปจากเดิม และเน้นการประดิษฐ์ที่มีลักษณะของการแก้ไขปัญหาทางเทคนิคที่ไม่สามารถคิดค้นขึ้นโดยง่าย เช่น กลไกของเครื่องยนต์ ,ยารักษาโรค, วิธีการในการเก็บรักษาพืชผักผลไม้ไม่ให้เน่าเสียเร็วเกินไป เป็นต้น

อนุสิทธิบัตร (Petty Patent) หมายถึง หนังสือสำคัญที่รัฐออกให้เพื่อคุ้มครองการประดิษฐ์จะมีลักษณะคล้ายกันกับการประดิษฐ์แต่เป็นความคิดสร้างสรรค์ที่มีระดับการพัฒนาเทคโนโลยีไม่สูงมาก หรือเป็นการประดิษฐ์คิดค้นเพียงเล็กน้อย และมีประโยชน์ใช้สอยมากขึ้น รวมทั้งกรรมวิธีในการผลิตการรักษาหรือปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้ขึ้น หรือทำให้เกิดผลิตภัณฑ์ขึ้นใหม่ ที่แตกต่างไปจากเดิม เช่น กลไกของเครื่องยนต์, ยารักษาโรค, วิธีการในการเก็บรักษาพืชผักผลไม้ไม่ให้เน่าเสียเร็วเกินไป เป็นต้น

PCT ย่อมาจาก Patent Cooperation Treaty ร่วมมือด้านสิทธิบัตร เป็นความตกลงระหว่างประเทศ เพื่ออำนวยความสะดวกในการขอรับความคุ้มครองสิทธิบัตรการประดิษฐ์ระหว่างประเทศ ซึ่งจะช่วยลดภาระ ขั้นตอน และ ค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้รับคำขอที่ต้องการขอรับความคุ้มครองในต่างประเทศ

ระบบ PCT นี้ไม่ได้เป็นระบบการรับจดทะเบียนสิทธิบัตรการรับจดทะเบียนสิทธิบัตร PCT เป็นอำนาจอธิปไตยของแต่ละประทศที่ผู้ขอประสงค์จะขอความคุ้มครอง ซึ่งจะมีการตรวจสอบตามขั้นตอนและเงื่อนไขของกฎหมายภายในประเทศนั้นๆ ก่อนรับจดทะเบียนสิทธิบัตร ประเทศไทยสมัครข้าเป็นภาคีสนธิสัญญาความร่วมมือด้านสิทธิบัตร เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2552 ถือเป็นสมาชิกลำดับที่ 142

ที่มาจาก กรมทรัพย์สินทางปัญญา

วิธีแปลงรูปภาพหรือภาพถ่ายให้กลายเป็นตัวหนังสือแบบง่ายๆ

รู้ไหมว่าเราสามารถแปลงรูปภาพหรือภาพถ่ายให้กลายเป็นตัวหนังสือ(ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ) หรือที่เรียกกันว่า OCR (Optical character recognition) ได้แบบง่ายๆโดยใช้โปรแกรมแอปพิเคชั่น Line นั้นเอง
วิธีทำก็ไม่ยากเดียวจะสาธิตให้ดูจากโปรแกรม Line ใน PC
สมมติเรามีรูปสแกนเอกสารรูปหนึ่ง ให้เราทำการอัพโหลดเข้าไปในโปรแกรม Line ของเรา

ให้เรากดดูรูป รูปนั้น แล้วลองสังเกตไปดูที่ด้านล่าง จะเห็นสัญลักษณ์รูปตัว T เมือเราชี้ไปก็จะเห็นเขียนว่า Convert to text ให้เรากดได้เลย

โปรแกรม Line ก็จะทำการแปลงรูปเป็นตัวหนังสือ ตามไฮไลท์สีเขียวๆ ซึ่งเราสามารถ copy ตัวหนังสือไปใช้งานต่อได้

หรืออย่างแปลภาษาต่อเลยก็ได้เพียงแค่กดปุ่ม Translate

ส่วนในมือถือก็สามารถทำได้ง่ายๆเช่นกัน

สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ประเภทสิ่งทอในประเทศไทย

สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ของสินค้าที่มาจากแหล่งผลิตเฉพาะเจาะจง หรือ แบรนด์ของท้องถิ่น ประเภทสิ่งทอในแต่ละจังหวัดของประเทศไทย มีดังนี้

ชื่อสินค้า ชื่อสินค้าภาษาอังกฤษ จังหวัด
ผ้าตีนจกแม่แจ่ม Mea Jaem Teen Jok Fabric เชียงใหม่
ผ้าครามธรรมชาติสกลนคร Sakon Nakhon Natural Indigo Dyed Fabric สกลนคร
ผ้าไหมยกดอกลำพูน Lamphun Brocade Thai Silk ลำพูน
ผ้าไหมแพรวากาฬสินธุ์ Praewa Kalasin Thai Silk กาฬสินธุ์
ผ้าไหมมัดหมี่ชนบท Chonnabot Mudmee Thai Silk ขอนแก่น
เส้นไหมไทยพื้นบ้านอีสาน Isan Indigenous Thai Silk Yarn 20 จังหวัด ได้แก่ กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครพนม นครราชสีมา บุรีรัมย์ มหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธร ร้อยเอ็ด เลย ศรีสะเกษ สกลนคร สุรินทร์ หนองคาย หนองบัวลำภู อำนาจเจริญ อุดรธานี อุบลราชธานี และ บึงกาฬ
ผ้าฝ้ายทอผสมขนแกะบ้านห้วยห้อม Huay Hom Cotton Wool Blend Fabric แม่ฮ่องสอน
ผ้าไหมมัดหมี่ซิ่นตีนแดงบุรีรัมย์ Phamai Madmee Cinteandang Buriram บุรีรัมย์
ผ้าหมักโคลนหนองสูง Nong Sung’s Fermented Mud Cloth มุกดาหาร

สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ประเภทอุตสาหกรรมในประเทศไทย

สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ของสินค้าที่มาจากแหล่งผลิตเฉพาะเจาะจง หรือ แบรนด์ของท้องถิ่น ประเภทอุตสาหกรรมในแต่ละจังหวัดของประเทศไทย มีดังนี้

ชื่อสินค้า ชื่อสินค้าภาษาอังกฤษ จังหวัด
จักสานพนัสนิคม Phanat Nikhom Basketry ชลบุรี
ครกหินอ่างศิลา Angsila Stone Mortar ชลบุรี
ร่มบ่อสร้าง Bor Sang Umbrella เชียงใหม่
เครื่องปั้นดินเผาบ้านเชียง Ban Chiang Pottery อุดรธานี
ศิลาดลเชียงใหม่ Chiang Mai Celadon เชียงใหม่
มุกภูเก็ต Phuket Pearl ภูเก็ต
เครื่องปั้นดินเผาเกาะเกร็ด Kohkret Pottery นนทบุรี
ญอกมละบริน่าน Yok Mlabri Nan น่าน
ชามไก่ลำปาง Lampang Chicken Bowl ลำปาง
สังคโลกสุโขทัย Sangkhalok Sukhothai สุโขทัย
เสื่อจันทรบูร Suea chan tha boon / Chanthaboon Mat จันทบุรี
เครื่องปั้นดินเผาบ้านมอญ Ban Mon Pottery นครสวรรค์
นิลเมืองกาญจน์ Nil Muang Kan กาญจนบุรี
เครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน Dan Kwian Pottery นครราชสีมา

สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ประเภทผลไม้ในประเทศไทย

สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ของสินค้าที่มาจากแหล่งผลิตเฉพาะเจาะจง หรือ แบรนด์ของท้องถิ่น ประเภทผลไม้ในแต่ละจังหวัดของประเทศไทย มีดังนี้

ชื่อสินค้า ชื่อสินค้าภาษาอังกฤษ จังหวัด
ส้มโอนครชัยศรี Nakhonchaisri Pomelo นครปฐม
ส้มขาวแตงกวาชัยนาท Chainat Khaotangkwa Pomelo ชัยนาท
ส้มโอขาวใหญ่สมุทรสงคราม Samutsongkhram Khaoyai Pomelo สมุทรสงคราม
ส้มโอทับทิมสยามปากพนัง Pakpanang Tabtim Siam Pomelo นครศรีธรรมราช
ส้มโอปูโกยะรัง Yarang Puko Pomelo ปัตตานี
ส้มโอท่าขอยเมืองพิจิตร Pomelo Thakhoi Mueang Phichit พิจิตร
สับปะรดศรีราชา Sriracha Pineapple ชลบุรี
สับปะรดภูแลเชียงราย Chiang Rai Phulae Pineapple เชียงราย
สับปะรดนางแล Nanglae Pineapple เชียงราย
สับปะรดภูเก็ต Phuket Pineapple ภูเก็ต
สับปะรดห้วยมุ่น Pineapple Hauymon อุตรดิตถ์
สับปะรดท่าอุเทน Tha Uthen Pineapple นครพนม
สับปะรดบ้านคา Bankha Pineapple ราชบุรี
ลองกองตันหยงมัส Longkong Tanyougmat นราธิวาส
ลำไยอบแห้งเนื้อสีทองลำพูน Lamphun Golden Dried Longan ลำพูน
มะขามหวานเพชรบูรณ์ Phetchabun Sweet Tamarind เพชรบูรณ์
กระท้อนห่อบางกร่าง Kathon-Hor-Bangkrang นนทบุรี
ทุเรียนนนท์ Nont Durian นนทบุรี
ทุเรียนป่าละอู Durian Pa La-U ประจวบคีรีขันธ์
ทุเรียนปราจีน Durian Prachin ปราจีน
กล้วยหินบันนังสตา Gluay Hin Bannang Sata ยะลา
กล้วยเล็บมือนางชุมพร Chumphon Ladyfinger Banana ชุมพร
ลิ้นจี่ค่อมสมุทรสงคราม Samutsongkhram Kom Lychee สมุทรสงคราม
ชมพู่เพชร Phet Rose Apple เพชรบุรี
ลิ้นจี่นครพนม Nakhonphanom Lychee ลิ้นจี่
หมากเม่าสกลนคร Sakon Nakhon Mak Mao Berry สกลนคร
ส้มสีทองน่าน Nan Golden Orange น่าน
มะพร้าวเกาะพะงัน Koh Phangan Coconut สุราษฎร์ธานี
มะนาวเพชรบุรี Phetchaburi Limes เพชรบุรี
มะม่วงน้ำดอกไม้คุ้งบางกระเจ้า Nam Dok Mai Khung Bang Kachao Mango ชลบุรี
มะยงชิดนครนายก Mayongchid Nakhonnayok นครนายก
มะปรางหวานนครนายก Maprangwhan Nakhonnayok นครนายก
พริกบางช้าง Phrik Bang Chang สมุทรสงคราม
สับปะรดตราดสีทอง Trat si thong Pineapple ตราด
ลำใยเบี้ยวเขียวลำพูน Lamphun Biaokhiao Longan ลำพูน
ส้มโอหอมควนลัง Pomelo Hom Khuanlang สงขลา
กาแฟเทพเสด็จ Thepsadej Coffee เชียงใหม่
มะพร้าวน้ำหอมราชบุรี Ratchaburi Aromatic Coconut ราชบุรี
แห้วสุพรรณ Water Chestnuts Suphan / Haew Suphan สุพรรณบุรี
กล้วยไข่กำแพงเพชร Kamphaeng Phet Banana / Gluay kai Kamphaeng Phet กำแพงเพชร
ละมุดบ้านใหม่ Banmai Sapodilla พระนครศรีอยุธยา
ส้มบางมด Bang Mod Tengerine กรุงเทพ
ลิ้นจี่บางขุนเทียน Bang Khun Thien Lychee กรุงเทพ
ทุเรียนหลงลับแลอุตรดิตถ์ Uttaradit Long Lab – Lae Durian อุตรดิตถ์
กล้วยตากบางกระทุ่ม พิษณุโลก Bangkrathum Phitsanulok Dried Banana พิษณุโลก
กระท้อนตะลุง Kra Thon Ta-Lung ลพบุรี
มะพร้าวน้ำหอมบ้านแพ้ว Banphaeo Aromatic Coconut / Mapraaonamhom Banphaeo สมุทรสาคร
เงาะโรงเรียนนาสาร Rongrien Nasan Rambutan สุราษฎร์ธานี
ทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ Lava Durian Sisaket ศรีสะเกษ
ทุเรียนสาลิการพังงา Durian Salika Phangnga พังงา
มะม่วงยายกล่ำนนทบุรี YaiKlam Nonthaburi Mango นนทบุรี
ลิ้นจี่แม่ใจพะเยา Phayao Lychee Mea Chai พะเยา
มะม่วงน้ำดอกไม้สระแก้ว Nam Dok Mai Sakaeo Mango สระแก้ว
จำปาดะสตูล Satun Champedak สตูล
สับปะรดทองระยอง Rayong Golden Pineapple ระยอง

สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ประเภทอาหารในประเทศไทย

สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ของสินค้าที่มาจากแหล่งผลิตเฉพาะเจาะจง หรือ แบรนด์ของท้องถิ่น ประเภทอาหารในแต่ละจังหวัดของประเทศไทย มีดังนี้

ชื่อสินค้า ชื่อสินค้าภาษาอังกฤษ จังหวัด
หมูย่างเมืองตรัง Trang Roast Pork ตรัง
เนื้อโคขุนโพนยางคำ Pon Yang Khram Beef สกลนคร, นครพนม, มุกดาหาร, บึงกาฬ
กาแฟดอยตุง Doi Tung Coffee เชียงราย
กาแฟดอยช้าง Doi Chaang Coffee เชียงราย
หอยนางรมสุราษฎร์ธานี Surat Thani Oyster สุราษฎร์ธานี
ไข่เค็มไชยา Chaiya Salted Eggs สุราษฎร์ธานี
น้ำตาลโตนดเมืองเพชร Phetchaburi Toddy Palm Sugar เพชรบุรี
ขนมหม้อแกงเมืองเพชร Phetchaburi Custard Pudding เพชรบุรี
ชาเชียงราย Chiang Rai Tea เชียงราย
ข้าวแต๋นลำปาง Lampang Khao Tan ลำปาง
ปลาแรดลุ่มน้ำสะแกรังอุทัยธานี Pla Red Lumnam Saskae Krang Uthai Thani อุทัยธานี
ปลากุเลาเค็มตากใบ Salted fish Kulao Tak Bai นราธิวาส
น้ำหมากเม่าสกลนคร Sakon Nakhon Mak Mao Berry Juice สกลนคร
กาแฟเขาทะลุ Khaothalu Coffee ชุมพร
กางแฟดงมะไฟ Kafae Dong Ma Fai นครราชสีมา
ไวน์ที่ราบสูงภูเรือ Phurua Plateau Wine เลย
ไวน์เขาใหญ่ Khao Yai Wine นครราชสีมา
กาแฟวังน้ำเขียว Greenery Coffee Ozone นครราชสีมา
ปลาดุกร้าทะเลน้อยพัทลุง Tha Le Noi Phatthalung Fermented Catfish พัทลุง
กาแฟเมืองกระบี่ Muang Krabi Coffee กระบี่

สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ประเภทข้าวในประเทศไทย

สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ของสินค้าที่มาจากแหล่งผลิตเฉพาะเจาะจง หรือ แบรนด์ของท้องถิ่น ประเภทข้าวในแต่ละจังหวัดของประเทศไทย มีดังนี้

ชื่อสินค้า ชื่อสินค้าภาษาอังกฤษ จังหวัด
ข้าวหอมมะลิสุรินทร์ Surin Hom Mali Rice สุรินทร์
ข้าวสังข์หยกเมืองพัทลุง Sangyod Muang Phatthalung Rice พัทลุง
ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ Thung Kula Rong-Hai Thai Hom Mail Rice ร้อยเอ็ด สุรินทร์ ศรีสะเกษ มหาสารคาม และ ยโสธร
ข้าวฮางหอมทองสกลทวาปี Sakon Dhavapi Haang Golden Aromatic Rice สกลนคร
ข้าวเจ๊กเชยเสาไห้ Jek Chuey Sao Hai Rice สระบุรี
ข้าวเหนียวเขาวงกาฬสินธุ์ Kaowong Kalasin Sticky Rice กาฬสินธุ์
ข้าวเหลืองปะทิวชุมพร Leuang Patew Chumphon Rice ชุมพร
ข้าวก่ำล้านนา Khao Kum Lanna เชียงใหม่ เชียงราย ลำปาง ลำพูน แพร่ น่าน พะเยา แม่ฮ่องสอน
ข้าวไร่ลืมผัวเพชรบูรณ์ Rai Leum Pua Phetchabun Rice เพชรบูรณ์
ข้าวหอมมะลิอุบลราชธานี Ubon Ratchathani Hommali Rice / Khao Hommali Ubon อุบลราชธานี
ข้าวหอมมะลิทุ่งสัมฤทธิ์ Thoungsamrit Jasmine Rice / Khao Hommali Thoungsamrit นครราชสีมา
ข้าวเหนียวเขี้ยวงูเชียงราย Khao Niew Khiaw Ngoo Chiang Rai เชียงราย

วิธีคำนวณ Cumulative Demand และ Continue Cumulative Demand ของการใช้งานไฟฟ้า

ค่า Cumulative Demand (CUM DM) หรือชื่อเต็มๆก็คือ Cumulative Maximum Demand โดย Cumulative Demand นั้นจะคิดจากการนำเอา Maximum Demand (MD หรือ MAX DM) แต่ละเดือนหรือแต่ละรอบบิลมาบวกสะสมกัน (ตามชื่อ Cumulative ที่แปลว่าการสะสมของค่า) ตามสูตรด้านล่าง

CUM DM = MAX DM เดือนปัจจุบัน + CUM DM เดือนที่ผ่านมาทั้งหมด

ตัวอย่างของการคำนวณ Cumulative Demand Active Power (kW) โดยสมมติให้ครบรอบบิลตอนสิ้นเดือน

เดือน ค่า Maximum Demand (kW) ค่า Cumulative Demand (kW)
สิ้นเดือนมกราคม (เดือนแรก) 1,305 1,305 (1,305 + 0)

 

สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 1,253 2,558 (1,305+1,253)

 

สิ้นเดือนมีนาคม 1,145 3,703 (2,558+1,145)

 

สิ้นเดือนเมษายน 1,500 5,203 (3,703+1,500)

 

สิ้นเดือนพฤษภาคม 1,666 6,869 (2,645+1,666)

 

 

จะเห็นว่าในเดือนแรกค่า Maximum Demand และค่า Cumulative Demand จะมีค่าเท่ากัน (Cumulative Demand เดือนก่อนหน้านี้เป็น 0)

โดยค่า Max Demand จะมีการ Reset เริ่มใหม่ทุกเดือนส่วนค่า Cumulative Demand นั้นจะไม่มีการ Reset ในแต่ละเดือน ซึ่งจะเห็นได้ว่าค่า Cumulative Demand นั้นมีประโยชน์เพื่อที่จะนำเอาไว้เป็นตัวตรวจสอบและคำนวณค่า Max Demand ย้อนกลับได้

 

นอกจากค่า Cumulative Demand แล้วก็ยังมีอีกค่าหนึ่งที่ชื่อว่า Continue Cumulative Demand (CONT CUM DM) จะคิดได้จากการนำเอาค่า Cumulative Demand มาบวกกับค่า Maximum Demand ที่ยังไม่ได้ทำบิล ตามสูตรนี้

CONT CUM DM = MAX DM (ค่าปัจจุบัน ที่ยังไม่ได้ทำบิล) + CUM DM เดือนที่ผ่านมาทั้งหมด

ตัวอย่างของการคำนวณ Continue Cumulative Demand Active Power (kW) โดยสมมติให้ครบรอบบิลตอนสิ้นเดือน

เดือน ค่า Maximum Demand (kW) ค่า Cumulative Demand (kW) ค่า Continue Cumulative Demand (kW)
สิ้นเดือนมกราคม (เดือนแรก) 1,305 1,305

 

สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 1,253 2,558

 

สิ้นเดือนมีนาคม 1,145 3,703

 

สิ้นเดือนเมษายน 1,500 5,203

 

วันที่ 17 พฤษภาคม ( ยังไม่ครบเดือน) 2,415 (ค่าปัจจุบันล่าสุดที่ยังไม่ครบเดือน) –       (ยังไม่มีเพราะยังไม่ครบเดือน)

 

2,645 (5,203+2415)