Prepaid กับ Postpaid ต่างกันอย่างไง

Oyster_Card_Top-up_Machine

Prepaid กับ Postpaid นั้นมีความแตกต่างกัน ตรงที่เมื่อไรควรจะจ่ายเงิน ซึงส่งผลต่อการใช้งาน ของผู้ใช้งาน

Prepaid นั้นหมายถึง จ่ายเงินก่อนใช้งาน ตัวอย่างเช่น การเติมเงินจากบัตรเติมเงินก่อนการใช้งานโทรศัพท์ การเติมเงิน

Postpaid นั้นหมายถึง จ่ายเงินหลังจากใช้งาน ตัวอย่างการใช้งานเช่น การจ่ายค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าบัตรเครดิต ค่างๆ

จะสังเกตได้ว่า การใช้ Postpaid จะเป็นที่นิยมกว่า และใช้กับบริการที่มีมูลค่าสูงกว่าแบบ Prepaid เนื่องจากการใช้งานแบบ Postpaid ทำให้เราไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายในระหว่างการใช้งานทำให้เราใช้จ่ายมากกว่าแบบ Prepaid ซึ่งเราต้องมากังวลอยู่ตลอดว่า เดียวจะต้องเติมเงินถ้าเงินหมด นั้นเอง

ทีนี้เราก็เข้าใจเกี่ยวกับ Prepaid กับ Postpaid คราวนี้ใครถามก็อย่าลืมบอกหรือให้ความรู้ทุกคนจะได้เข้าใจกันได้อย่างถูกต้องนั้นเอง