มาทำความเข้าใจเกี่ยวกับการทำ Normalized ตัวเลข

calculator_number_display
Normalized number คือการเปลี่ยนตัวเลขให้อยู่ในรูปแบบ Scientific notation ซึ่งเป็นรูปแบบมาตรฐาน การทำ Normalized number มีประโยชน์เนื่องจากสามารถเขียนตัวเลขที่มีจำนวนมากๆหรือจำนวนน้อยมากๆให้อยู่ในรูปแบบที่เป็นมาตรฐาน สามารถนำมาเปรียบเทียบได้อย่างง่ายดาย อีกทั้งยังสามารถเขียนได้สะดวกกว่าค่าเดิม

การทำ Normalized number ตัวเลขฐาน 10
สามารถทำได้โดยนำตัวเลขฐาน 10 มาแปลงเป็นดังรูปแบบด้านล่างนี้
Normalized001

Normalized002

ตัวอย่าง การทำ Normalized number เช่น
165.532 Normalize ได้เป็น normalized-ex1
0.00195 Normalize ได้เป็น normalized-ex2
5,000,000,000 Normalize ได้เป็น normalized-ex3
เราจะเห็นได้ว่าสามารถเปรียบเทียบตัวเลขทั้ง 3 คัวเลขจากตัวอย่างได้อย่างง่ายได้ โดยดูจากเลขชี้กำลังและตัวเลขด้านหน้าประกอบ

นอกจากตัวเลขฐาน 10-ทั่วไปแล้วยังสามารถใช้กับตัวเลขฐานอื่นๆก็ได้เช่นกัน
โดย Base b (b คือเลขฐาน เช่น เลขฐาน 2 b=2 หรือ ฐาน16 b=16) สามารถแปลงเป็นดังรูปแบบด้านล่างนี้
Normalized003