วิธีใช้ GCC กับภาษา C

วิธีการ Compile ภาษา C โดยใช้ Gnu GCC compilerในกรณีที่มีไฟล์ภาษา C หนึ่งไฟล์ สามารถ Compile ออกมาเป็นโปรแกรมได้โดยใช้คำสั่งตามนี้

ในกรณี Windows (compile เพื่อให้ output ออกมาเป็นไฟล์ exe)

gcc –o ชื่อโปรแกรม.exe ชื่อไฟล์..c

หรือ

gcc ชื่อไฟล์..c –o ชื่อโปรแกรม.exe

ในกรณี Linux (compile เพื่อให้ output เป็นไฟล์ที่ไม่ต้องมีนามสกุล หรือจะเป็นไฟล์ที่มีนามสกุล.out ก็ได้เช่นกัน)

gcc –o ชื่อโปรแกรม ชื่อไฟล์..c

หรือ

gcc –o ชื่อโปรแกรม.out ชื่อไฟล์..c

หรือ

gcc ชื่อไฟล์..c –o ชื่อโปรแกรม

หรือ

gcc ชื่อไฟล์..c –o ชื่อโปรแกรม.out

จะเห็นว่าสามารถสลับตำแหน่งการเรียงคำสั่งได้


ตัวอย่างเช่นถ้าเรามีไฟล์ helloworld.c

#include <stdio.h>

int main (void)
{
    printf("HELLO WORLD\n");
    return 0;
}

Compile helloworld.c ใน Windows

gcc –o helloworld.exe helloworld.c
helloworld.exe

Complie helloworld.c ใน Linux

gcc –o helloworld helloworld.c
./helloworld

ส่วนในกรณีที่ ไฟล์ C ของเรามีการ include header file เข้ามาด้วย เวลาใช้คำสั่ง gcc ก็ไม่ต้องสนใจไฟล์ header .h ให้เราทำการ compile แค่ไฟล์ .c ตามปกติ
ตัวอย่างเช่น
helloworld2.c

#include <stdio.h>
#include "helloworld2.h"

int main (void)
{
    printf("%s\n", HELLO);
    return 0;
}

helloworld2.h

#define HELLO "HELLO WORLD 2"

Complie helloworld.c ใน Windows

gcc –o helloworld2.exe helloworld2.c
helloworld2.exe