มารู้จักการ Comment ในภาษา C

เราสามารถแบ่ง การ comment ในการเขียนโปรแกรมภาษา C ออกได้เป็น 2 แบบ นั้นก็คือ Line comment กับ Block comment

Line comment จะสามารถ comment ได้ เพียงบรรทัดเดียวต่อครั้งโดยใช้ เครื่องหมายทับ 2 ตัว (//) หน้าบรรทัดที่เราอยาก comment
ตัวอย่าง Line comment

#include <stdio.h>

int main(void)
{

  // This is 
  // block 
  // comment
  printf("Hello world\n");

  return 0;
}

Block comment สามารถ comment code ได้หลายบรรทัดในครั้งเดียว โดยใช้ เครื่องหมาย ทับแล้วตามด้วยเครื่องหมายดอกจัน (/*) เพื่อเปิด comment และ เครื่องหมายดอกจันแล้วตามด้วยเครื่องหมายทับ(*/) เพื่อ ปิด comment
ตัวอย่าง Block comment

#include <stdio.h>

int main(void)
{

  /* This is 
  block 
  comment */ 
  printf("Hello world\n");

  return 0;
}

แต่การใช้ Block comment มีข้อควรระวังก็คือ code ที่เราจะ comment นั้นห้ามมี block comment อยู่ (ห้าม block comment ซ้อนกัน) จะทำให้ compile ไม่ผ่านได้
ตัวอย่าง Block comment ที่ compile ไม่ผ่าน

#include <stdio.h>

int main(void)
{

  /* This is 
  /*block */
  comment */ 
  printf("Hello world\n");

  return 0;
}