ข้อมูลรายชื่อและสังกัด ของ คณะทำงานพิจารณาจัดหาวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (โควิด-19)

รายชื่อและสังกัดของคณะทำงานพิจารณาจัดหาวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (โควิด-19) ซึ่งได้แต่งตั้งโดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี  ในวันที่ 9 เมษายน 2564 มีรายชื่อดังนี้

รายชื่อหน้าที่สังกัด
ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทรประธานคณะทํางานนายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล, อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
นพ.โสภณ เมฆธนรองประธานคณะทํางานกระทรวงสาธารณสุข
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (นพ. เกียรติภูมิ วงศ์รจิต)คณะทํางานกระทรวงสาธารณสุข
เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา  (นพ. ไพศาล ดั่นคุ้ม)คณะทํางานคณะกรรมการอาหารและยา
ผู้อํานวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (นพ.นคร เปรมศรี)คณะทํางานสถาบันวัคซีนแห่งชาติ
อธิบดีกรมควบคุมโรค (นพ. โอภาส การย์กวินพงศ์)คณะทํางานกรมควบคุมโรค
อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (นพ. ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์)คณะทํางานกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ศาสตราจารย์ ดร.พิชัย สนแจ้งคณะทํางานสำนักพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์
ศาสตราจารย์ นพ.เฉลิม หาญพาณิชย์คณะทํางานบริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล เครือ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์, เวิลด์เมดิคอล และการุญเวช
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.ก่อพงศ์ รุกขพันธ์คณะทํางานโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
พญ.เมธินี ไหมแพงคณะทํางานโรงพยาบาลกรุงเทพ
นพ.ไพบูลย์ เอกแสงศรีคณะทํางานโรงพยาบาลวิภาราม
นพ.พงษ์พัฒน์ ปธานวนิชคณะทํางานโรงพยาบาลมหาชัย
นพ.นพพร ชื่นกลิ่นคณะทํางานสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
นพ.บุญ วนาสินคณะทํางานธนบุรี เฮลท์แคร์
พญ.เจรียง จันทรกมลคณะทํางานเครือโรงพยาบาลบางปะกอก
นายประทีป กีรติเรขาเลขานุการคณะทํางานรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง
ผู้อํานวยการองค์การเภสัชกรรม (นพ.วิฑูรย์ ด่านวิบูลย์)เลขานุการคณะทํางานองค์การเภสัชกรรม