ข้อมูลรายชื่อและสังกัด ของ คณะทำงานพิจารณาจัดหาวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (โควิด-19)

รายชื่อและสังกัดของคณะทำงานพิจารณาจัดหาวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (โควิด-19) ซึ่งได้แต่งตั้งโดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี  ในวันที่ 9 เมษายน 2564 มีรายชื่อดังนี้

รายชื่อ หน้าที่ สังกัด
ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร ประธานคณะทํางาน นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล, อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
นพ.โสภณ เมฆธน รองประธานคณะทํางาน กระทรวงสาธารณสุข
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (นพ. เกียรติภูมิ วงศ์รจิต) คณะทํางาน กระทรวงสาธารณสุข
เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา  (นพ. ไพศาล ดั่นคุ้ม) คณะทํางาน คณะกรรมการอาหารและยา
ผู้อํานวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (นพ.นคร เปรมศรี) คณะทํางาน สถาบันวัคซีนแห่งชาติ
อธิบดีกรมควบคุมโรค (นพ. โอภาส การย์กวินพงศ์) คณะทํางาน กรมควบคุมโรค
อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (นพ. ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์) คณะทํางาน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ศาสตราจารย์ ดร.พิชัย สนแจ้ง คณะทํางาน สำนักพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์
ศาสตราจารย์ นพ.เฉลิม หาญพาณิชย์ คณะทํางาน บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล เครือ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์, เวิลด์เมดิคอล และการุญเวช
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.ก่อพงศ์ รุกขพันธ์ คณะทํางาน โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
พญ.เมธินี ไหมแพง คณะทํางาน โรงพยาบาลกรุงเทพ
นพ.ไพบูลย์ เอกแสงศรี คณะทํางาน โรงพยาบาลวิภาราม
นพ.พงษ์พัฒน์ ปธานวนิช คณะทํางาน โรงพยาบาลมหาชัย
นพ.นพพร ชื่นกลิ่น คณะทํางาน สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
นพ.บุญ วนาสิน คณะทํางาน ธนบุรี เฮลท์แคร์
พญ.เจรียง จันทรกมล คณะทํางาน เครือโรงพยาบาลบางปะกอก
นายประทีป กีรติเรขา เลขานุการคณะทํางาน รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง
ผู้อํานวยการองค์การเภสัชกรรม (นพ.วิฑูรย์ ด่านวิบูลย์) เลขานุการคณะทํางาน องค์การเภสัชกรรม