การคำนวณค่าความผิดพลาด Error

Nanoscope

เราสามารถคำนวณค่าความผิดพลาด หรือ เราเรียกกันว่า Error ได้จาก
Observed Value ก็คือค่าที่เราวัดได้
True Value ก็คือค่าที่แท้จริง หรือ เป็นค่าที่เราคาดหวัง
โดยเราสามารถแบ่งการคำนวณค่าผิดพลาดได้เป็น 2 แบบ นั้นก็คือ

abs error

Relative error 1

หรือ

Relative error 2
(โดย Vtrue ไม่เท่ากับ 0)

โดย
Relative percent error 1

หรือ

Relative percent error 2

ตัวอย่างการคิดค่า Absolute Error
Observed Value = 9
True Value = 10
Absolute error = 9-10 = -1

ตัวอย่างการคิดค่า Relative Percent Error และ Relative Error
Observed Value = 9
True Value = 10
Relative Error = -0.1
Relative error Percent Error = -10%

เราจะเห็นได้ว่า error สามารถ แบ่งได้เป็น 2 แบบ นั้นก็คือ โดย Absolute error และ Relative Error
โดย Absolute Error จะเป็นตัวบอกว่า มีความผิดพลาดจากการวัดขนาดเท่าไรจากการวัด ส่วน Relative Error จะแสดงถึงการวัด Error นั้นมีค่าความผิดพลาดที่ดีหรือเปล่าโดยสามารถเทียบเป็น Relative error Percent Error ได้นั้นเอง