เครื่องหมายการค้า คืออะไร

เครื่องหมายการค้า คือ เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์หรือตราที่ใช้กับสินค้าหรือบริการ ซึ่งเครื่องหมายที่ให้ความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าพ.ค. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า ฉบับที่ 2) พ.ศ.2543 และพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า ฉบับที่3) พ.ศ. 2559 มี 4 ประเภท ดังต่อไปนี้

เครื่องหมายการค้า (TRADE MARK) คือ เครื่องหมายที่ใช้เป็นที่หมายหรือเกี่ยวข้องกับสินค้าเพื่อแสดงว่าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายนั้น แตกต่างกับสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่นเช่นบรีส มาม่า กระทิงแดง เป็นตัน

เครื่องหมายบริการ (SERVICE MARK) คือ เครื่องหมายที่ใช้เป็นที่หมายหรือเกี่ยวข้องกับบริการ เพื่อแสดงว่าบริการที่ใช้เครื่องหมายนั้นแตกต่างกับบริการที่ใช้เครื่องหมายบริการของบุคคอื่นเช่น เครื่องหมายของสายการบิน ธนาคารโรงแรม เป็นตัน

เครื่องหมายรับรอง (CERTIFICATION MARK) คือ เครื่องหมายที่จ้าของเครื่องหมายรับรองหรือจะใช้เป็นที่หมายหรือเกี่ยวข้องกับสินด้หรือบริการของบุคคลอื่น เพื่อเป็นการรับรองคุณภาพของสินค้าหรือบริการนั้นเช่น เซลล์ชวนซิม แม่ช้อยนางรำ ฮาลาล (HALAL) เป็นตัน

เครื่องหมายร่วม (COLLECTIVE MARK) คือ เครื่องหมายการคหรือเครื่องหมายบริการที่ใช้โดยบริษัทหรือวิสาหกิจในกลุ่ม เตียวกัน หรือโดยสมาชิกของสมาคมกลุ่มบุคคล หรือองค์กรอื่นใดของรัฐหรือเอกชนเช่น ตราช้างของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด เป็นตัน

ที่มาจาก กรมทรัพย์สินทางปัญญา