รายชื่อมหาลัยในไทยพร้อมตัวย่อภาษาอังกฤษและไทย

รายชื่อมหาลัยในไทยพร้อมตัวย่อภาษาอังกฤษและไทยตามตารางด้านล่าง

ชื่อชื่อย่อภาษาไทยชื่อย่อภาษาอังกฤษ
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์มกสKSU
มหาวิทยาลัยนครพนมมนพNPU
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์มนรPNU
มหาวิทยาลัยนเรศวรมนNU
มหาวิทยาลัยมหาสารคามมมสMSU
มหาวิทยาลัยรามคำแหงมรRU
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมสธSTOU
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีม.อบUBU
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์สพบNIDA
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวันสทปPIT
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีมรกจKRU
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรมรภ.กพKPRU
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมมจษCRU
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิมชยCPRU
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายมร.ชCRRU
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่มร.ชมCMRU
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีมรทTRU
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีมรธDRU
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมมรนNPRU
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมามร.นมNRRU
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชมรนศNSTRU
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์มรนวNSRU
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยามบสBSRU
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์มรภ.บรBRU
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครมรภ.พนPNRU
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามรอยARU
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามมรพสPSRU
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมรภ.พบPBRU
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์มรพชPCRU
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตมรภPKRU
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามมรมRMU
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลามรยYRU
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดม.รอRERU
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์มรรRRU
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีมรรพRBRU
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมร.ลปLPRU
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยมรลLRU
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์มรวVRU
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษมรภ.ศกSSKRU
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครมรสนSNRU
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลามรภ.สขSKRU
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทามรภ.สสSSRU
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีมรสSRU
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ม.รภ.สรSRRU
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงมรมจMCRU
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีมร.อดUDRU
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์มรอURU
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีมรภ.อบUBRU
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพมทร.กรุงเทพRMUTK
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกมทร.ตะวันออกRMUTTO
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีมทร.ธัญบุรีRMUTT
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมทร.พระนครRMUTP
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มทร.รัตนโกสินทร์RMUTR
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนามทร.ล้านนาRMUTL
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยมทร.ศรีวิชัยRMUTSV
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิมทร.สุวรรณภูมิRUS
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานมทร.อีสานRMUTI
สถาบันการศึกษาของทหารและตำรวจ
โรงเรียนนายร้อยตำรวจรร.นรตRPCA
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ารร.จปรCRMA
โรงเรียนนายเรือรร.นรRTNA
โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราชรร.นนกNKRAFA
วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกวพบRTANC
วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือวพรRTNCN
วิทยาลัยพยาบาลตำรวจวพ.รพ.ตรNPC
วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศวพอRTAFNC
วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้าวพมPCM
สถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจฬCU
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มกKU
มหาวิทยาลัยขอนแก่นมขKKU
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มชCMU
มหาวิทยาลัยทักษิณมทษTSU
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีมจธKMUTT
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือมจพKMUTNB
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีมทสSUT
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มธTU
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชนมรNMU
มหาวิทยาลัยบูรพามบBUU
มหาวิทยาลัยพะเยามพUP
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมจรMCU
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยมมรMBU
มหาวิทยาลัยมหิดลMU
มหาวิทยาลัยแม่โจ้มจMJU
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงมฟลMFU
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มวลWU
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมศวSWU
มหาวิทยาลัยศิลปากรมศกSU
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ม.อPSU
มหาวิทยาลัยสวนดุสิตมสดSDU
สถาบัน
สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทยSTIN
สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาสกวPGVIM
สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาสจดCDTI
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังสจลKMITL
สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ (สังกัดราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์)สบจCGI
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์สพบNIDA
วิทยาลัย
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ (สังกัดราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์)PCCMS
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน
มหาวิทยาลัยกรุงเทพมกทBU
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีมกธBTU
มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิมกสBSU
มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์นมจทอUMT
มหาวิทยาลัยเกริกม.กรKRU
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตมกบKBU
มหาวิทยาลัยคริสเตียนม.ค.ตC.U.T.
มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนามฉนCNU
มหาวิทยาลัยตาปีมตปTPU
มหาวิทยาลัยเจ้าพระยามจพCPU
มหาวิทยาลัยชินวัตรมชวSIU
มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์นมซจSJU
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครมทมMUT
มหาวิทยาลัยธนบุรีมธรTRU
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์มธบDPU
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพมนกNBU
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่มนชNCU
มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ดมนชสSTIU
มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิกม.น.อAIU
มหาวิทยาลัยเนชั่นมนชNTU
มหาวิทยาลัยปทุมธานีม.ป.ทPTU
มหาวิทยาลัยพายัพมพยPYU
มหาวิทยาลัยพิษณุโลกมพลPLU
มหาวิทยาลัยฟาฏอนีมฟนFTU
มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นม.ฟ.อFEU
มหาวิทยาลัยภาคกลางม.ภกUCT
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือม.ภ.นNEU
มหาวิทยาลัยรังสิตมรสRSU
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตมรบRBAC
มหาวิทยาลัยราชธานีมรธRTU
มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์มรพRPU
มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุลมวVU
มหาวิทยาลัยเว็บสเตอร์ (ประเทศไทย)ม.ว.ทWTUT
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นมทWTU
มหาวิทยาลัยศรีปทุมมศปSPU
มหาวิทยาลัยสยามมสSU
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยมกคUTCC
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติม.ฉ.กHCU
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ม.ญHU
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญมอชAU
มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชียมวอEAU
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ม.อ.อSAU
สถาบัน
สถาบันกันตนาสกนKI
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์สจปPIM
สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิคส.ว.ปPIMS
สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชนสรพLIFE
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่นสทญTNI
สถาบันเทคโนโลยียานยนต์มหาชัยสทมMIAT
สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิสทสSVIT
สถาบันรัชต์ภาคย์ส.รภRPI
สถาบันวิทยาการประกอบการแห่งอโยธยาสวอIESA
สถาบันวิทยสิริเมธีสวสธVISTEC
สถาบันอาศรมศิลป์อ.ศAS
วิทยาลัย
วิทยาลัยเฉลิมกาญจนาระยองวฉกCKC
วิทยาลัยเชียงรายวชรCRC
วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ว.ซลSLC
วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอกซ.อ.บSBC
วิทยาลัยดุสิตธานีวดธDTC
วิทยาลัยทองสุขว.ทTSC
วิทยาลัยเทคโนโลยีพนมวันท์วทพPCT
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้วทตSCT
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามวทสSTC
วิทยาลัยนครราชสีมาวนมNMC
วิทยาลัยนอร์ทเทิร์นวนทNTC
วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซาวนทSTIC
วิทยาลัยนานาชาติราฟเฟิลส์วนรRIC
วิทยาลัยบัณฑิตเอเซียว.บ.อCAS
วิทยาลัยพิชญบัณฑิตพญบPCBC
วิทยาลัยพุทธศาสนานานาชาติว.พ.นIBC
วิทยาลัยสันตพลวสพSTC
วิทยาลัยแสงธรรมวสSTC
วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปางว.อ.ทLIT
สถาบันอุดมศึกษาอิสระนานาชาติ
สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซียAIT
สถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพสูงจากต่างประเทศ
มหาวิทยาลัยซีเอ็มเคแอลมซคCMKL U
มหาวิทยาลัยอมตะมอมATU