รายชื่อมหาลัยในไทยพร้อมตัวย่อภาษาอังกฤษและไทย

รายชื่อมหาลัยในไทยพร้อมตัวย่อภาษาอังกฤษและไทยตามตารางด้านล่าง

ชื่อ ชื่อย่อภาษาไทย ชื่อย่อภาษาอังกฤษ
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ มกส KSU
มหาวิทยาลัยนครพนม มนพ NPU
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ มนร PNU
มหาวิทยาลัยนเรศวร มน NU
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มมส MSU
มหาวิทยาลัยรามคำแหง มร RU
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มสธ STOU
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ม.อบ UBU
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ สพบ NIDA
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน สทป PIT
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี มรกจ KRU
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มรภ.กพ KPRU
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มจษ CRU
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ มชย CPRU
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มร.ช CRRU
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มร.ชม CMRU
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี มรท TRU
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี มรธ DRU
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มรน NPRU
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มร.นม NRRU
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช มรนศ NSTRU
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มรนว NSRU
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มบส BSRU
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มรภ.บร BRU
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร มรภ.พน PNRU
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มรอย ARU
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มรพส PSRU
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มรภ.พบ PBRU
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มรพช PCRU
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต มรภ PKRU
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มรม RMU
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มรย YRU
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ม.รอ RERU
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ มรร RRU
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี มรรพ RBRU
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มร.ลป LPRU
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มรล LRU
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มรว VRU
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ มรภ.ศก SSKRU
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มรสน SNRU
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มรภ.สข SKRU
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มรภ.สส SSRU
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มรส SRU
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ม.รภ.สร SRRU
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง มรมจ MCRU
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มร.อด UDRU
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ มรอ URU
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มรภ.อบ UBRU
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มทร.กรุงเทพ RMUTK
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก มทร.ตะวันออก RMUTTO
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มทร.ธัญบุรี RMUTT
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มทร.พระนคร RMUTP
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ มทร.รัตนโกสินทร์ RMUTR
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มทร.ล้านนา RMUTL
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มทร.ศรีวิชัย RMUTSV
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มทร.สุวรรณภูมิ RUS
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มทร.อีสาน RMUTI
สถาบันการศึกษาของทหารและตำรวจ
โรงเรียนนายร้อยตำรวจ รร.นรต RPCA
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รร.จปร CRMA
โรงเรียนนายเรือ รร.นร RTNA
โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช รร.นนก NKRAFA
วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก วพบ RTANC
วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ วพร RTNCN
วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ วพ.รพ.ตร NPC
วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ วพอ RTAFNC
วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า วพม PCM
สถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จฬ CU
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มก KU
มหาวิทยาลัยขอนแก่น มข KKU
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มช CMU
มหาวิทยาลัยทักษิณ มทษ TSU
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มจธ KMUTT
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มจพ KMUTNB
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มทส SUT
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มธ TU
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช นมร NMU
มหาวิทยาลัยบูรพา มบ BUU
มหาวิทยาลัยพะเยา มพ UP
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มจร MCU
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย มมร MBU
มหาวิทยาลัยมหิดล MU
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มจ MJU
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มฟล MFU
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มวล WU
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มศว SWU
มหาวิทยาลัยศิลปากร มศก SU
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ม.อ PSU
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มสด SDU
สถาบัน
สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย STIN
สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา สกว PGVIM
สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา สจด CDTI
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สจล KMITL
สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ (สังกัดราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์) สบจ CGI
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ สพบ NIDA
วิทยาลัย
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ (สังกัดราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์) PCCMS
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มกท BU
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี มกธ BTU
มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ มกส BSU
มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น มจทอ UMT
มหาวิทยาลัยเกริก ม.กร KRU
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต มกบ KBU
มหาวิทยาลัยคริสเตียน ม.ค.ต C.U.T.
มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา มฉน CNU
มหาวิทยาลัยตาปี มตป TPU
มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา มจพ CPU
มหาวิทยาลัยชินวัตร มชว SIU
มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น มซจ SJU
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร มทม MUT
มหาวิทยาลัยธนบุรี มธร TRU
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มธบ DPU
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ มนก NBU
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ มนช NCU
มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด มนชส STIU
มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก ม.น.อ AIU
มหาวิทยาลัยเนชั่น มนช NTU
มหาวิทยาลัยปทุมธานี ม.ป.ท PTU
มหาวิทยาลัยพายัพ มพย PYU
มหาวิทยาลัยพิษณุโลก มพล PLU
มหาวิทยาลัยฟาฏอนี มฟน FTU
มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ม.ฟ.อ FEU
มหาวิทยาลัยภาคกลาง ม.ภก UCT
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ม.ภ.น NEU
มหาวิทยาลัยรังสิต มรส RSU
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต มรบ RBAC
มหาวิทยาลัยราชธานี มรธ RTU
มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ มรพ RPU
มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล มว VU
มหาวิทยาลัยเว็บสเตอร์ (ประเทศไทย) ม.ว.ท WTUT
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มท WTU
มหาวิทยาลัยศรีปทุม มศป SPU
มหาวิทยาลัยสยาม มส SU
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มกค UTCC
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ม.ฉ.ก HCU
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ม.ญ HU
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ มอช AU
มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย มวอ EAU
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ม.อ.อ SAU
สถาบัน
สถาบันกันตนา สกน KI
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ สจป PIM
สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค ส.ว.ป PIMS
สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน สรพ LIFE
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น สทญ TNI
สถาบันเทคโนโลยียานยนต์มหาชัย สทม MIAT
สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ สทส SVIT
สถาบันรัชต์ภาคย์ ส.รภ RPI
สถาบันวิทยาการประกอบการแห่งอโยธยา สวอ IESA
สถาบันวิทยสิริเมธี สวสธ VISTEC
สถาบันอาศรมศิลป์ อ.ศ AS
วิทยาลัย
วิทยาลัยเฉลิมกาญจนาระยอง วฉก CKC
วิทยาลัยเชียงราย วชร CRC
วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ว.ซล SLC
วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก ซ.อ.บ SBC
วิทยาลัยดุสิตธานี วดธ DTC
วิทยาลัยทองสุข ว.ท TSC
วิทยาลัยเทคโนโลยีพนมวันท์ วทพ PCT
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ วทต SCT
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม วทส STC
วิทยาลัยนครราชสีมา วนม NMC
วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น วนท NTC
วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา วนท STIC
วิทยาลัยนานาชาติราฟเฟิลส์ วนร RIC
วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ว.บ.อ CAS
วิทยาลัยพิชญบัณฑิต พญบ PCBC
วิทยาลัยพุทธศาสนานานาชาติ ว.พ.น IBC
วิทยาลัยสันตพล วสพ STC
วิทยาลัยแสงธรรม วส STC
วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง ว.อ.ท LIT
สถาบันอุดมศึกษาอิสระนานาชาติ
สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย AIT
สถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพสูงจากต่างประเทศ
มหาวิทยาลัยซีเอ็มเคแอล มซค CMKL U
มหาวิทยาลัยอมตะ มอม ATU